Recykling tworzyw sztucznych w Europie po wejściu w życie nowych przepisów Chin

Wraz z początkiem roku 2018 w życie wszedł zakaz importu do Chin 24 rodzajów odpadów z czterech głównych kategorii : plastików (w tym butelek PET) , niesegregowanej makulatury, odpadów wydobywczych i tekstylnych. Zaostrzono również kontrole jakości wszystkich innych odpadów.
Według informacji podanej przez Genpeace tylko w 2012 r, Chiny przyjęły 56 % globalnych odpadów plastikowych.
Już w 2013 r  w Chinach ruszyła  10-miesięczna kampania :”Zielone ogrodzenie”. Przez cały okres jej trwania udało się zapobiec przyjęcia ponad 58 tys. ton substancji szkodliwych w tym toksycznych znajdujących się w odpadach z zagranicy stąd też decyzja o ustanowieniu zakazu.
Podyktowane troską o środowisko obostrzenia nie zmieniają sytuacji,iż od ponad 25 lat krajowa gospodarka Chin potrzebuje tanich surowców, a zagraniczne odpady stanowią surowiec lepszej jakości od tych krajowych.
W odpowiedzi na te zmiany Parlament Europejski ogłosił już w styczniu strategię która zakłada, iż do 2030 r utylizacja odpadów plastikowych opakowaniowych będzie się utrzymywać na poziomie 55%, a wszystkie rodzaje opakowań będą nadawały się do recyklingu. Jednocześnie zostanie wprowadzony zakaz składowania selektywnie zbieranych odpadów.
Największym eksporterem odpadów plastikowych do Chin była do tej pory Irlandia utrzymując poziom wysyłki na poziomie 95%, tuż za nią plasuje się Wielka Brytania która podobnie do irlandii nie ma możliwości przetwarzania śmieci w swoim kraju.
Pod koniec 2017 r zaobserwowano dwukrotne zwiększenie importu odpadów plastikowych do Malezji,a także do Indonezji, Indii,Tajlandii i Wietnamu gdzie już w styczniu przestano wydawać pozwolenia importowe. Również władze Malezji nie pozostały bierne na zaistniałą sytuację uchwalając prawo wg ktorego importerzy odpadów muszą uzyskać zgody środowiskowe.
Wysyłanie śmieci w kierunku krajów azjatykich i tak nie rozwiązuje problemu gdyż mogą one przyjąć mniej niż jedną trzecią tego co wcześniej wysyłaliśmy do Chin.
Obowiązujące w Chinach nowe przepisy zmuszają kraje europejskie, które do tej pory eksportowały swoje odpady do państwa środka, do rozwijania systemu recyklingu tak aby generowały mniej odpadów i można je było zagospodarować w kraju wytwarzania poprzez produkcję gotowego surowca.

 

ARGUS MASZYNY                                                                                                                           27-03-2018

Recykling w Europie- Pakiet Odpadowy GOZ ( Gospodarki o Obiegu Zamkniętym)

Zgodnie z gospodarką obiegu zamkniętego surowce powinny ponownie trafiać na rynek w miejscu ich wytwarzania.
Przyjęty na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego tzw. Pakiet Odpadowy stawia nowe cele przed branżą recyklingu odpadów komunalnych : w 2020 r stopień przetwarzania odpadów ma wzrosnąć do 50 %, aby docelowo w roku 2035 osiągnąć poziom 65 %.
Radykalnym zmianom mają ulec również przepisy dotyczące składowania odpadów komunalnych których ilość do 2035 roku ma zostać ograniczona do 10%.
W Polsce poziom przetwarzania odpadów komunalnych plasuje się w tej chwili na poziomie około 20% . Takie państwa jak Niemcy, Austria czy Belgia już dzisiaj spełniają wyznaczony na rok 2020 cel przetwarzając około 60% wytwarzanych przez siebie odpadów. Postanowieniem Komisji Europejskiej, Polska wraz z 10 innymi państwami ma możliwość skorzystania z wydłużonego o pięć lat dochodzenia do celu na równi z krajami o podobnych do naszego współczynnikach recyklingu odpadów komunalnych : Estonii, Grecji czy Chorwacji.
Europa produkuje ponad 2,5 mld ton odpadów rocznie,mniej niż 1/3 jest ponownie wykorzystywana.
Tego roczny zakaz eksportu do Chin 24 rodzajów odpadów dyscyplinuje nas do natychmiastowego działania. Dotychczas w Polsce jak i w innych krajach Europy problem nadmiaru odpadów był rozwiązywany głównie poprzez ich eksport do Chin. Europa wykorzystywała ten proceder maksymalnie : tylko w 2012 r, Chiny przyjęły 56 % globalnych odpadów plastikowych, szacuje się, iż w kolejnych latach poziom ten mógł osiągać nawet 70%. W ten sposób pozbywaliśmy się kłopotu z sortowaniem i składowaniem, a strona chińska była zadowolona z surowców dobrej jakości- lepszych od swoich rodzimych. Chiny powiedziały wreszcie : STOP! Przyjmowanie około 5 tys. kontenerów tygodniowo ze zmieszanymi odpadami odbywało się kosztem zdrowia ich obywateli jak również środowiska, tym bardziej, że z roku na rok Europa wysyłała coraz więcej odpadów bezwartościowych.
Swoim zakazem Chiny wymusiły na nas przywrócenie równowagi w gospodarowaniu odpadami oraz położenie kresu tak paradoksalnym sytuacją w branży recyklingu w Polsce, jak na przykład skupowanie posortowanych odpadów plastikowych z krajów skandynawskich,a wysyłanie swoich własnych do Azji.
Naprawa systemu recyklingu w Europie pozwoli na zmniejszenie marnotrawstwa zasobów naturalnych,pomoże środowisku jak również przysporzy miejsc pracy: szacuje się,iż ze 100 tys. nowych miejsc pracy w Europie, Polsce przypadnie aż 35%.

 

ARGUS MASZYNY                                                                                                                                        26-04-2018

 

Efektywne przetwarzanie odpadów foliowych

W obecnych czasach coraz większym problemem staje się odpad foliowy, którego składowanie (zgodnie z DzU z 2015 r. poz. 1277 ) jest zabronione. Musi on być w pełni przetwarzany lub zutylizowany, co niesie za sobą dodatkowe koszty np. dla Gmin.
Z tego powodu co raz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców z branży recyklingu tworzyw sztucznych cieszą się linie do regranulacji folii PE, PP połączone z linią do ich mycia. Uniwersalność takiego kompaktowego rozwiązania powoduje znaczne obniżenie sumaryczne kosztów uzyskania produktu finalnego i bardzo dobrze wpisuje się w politykę ekologiczną Unii Europejskiej nastawionej na znaczne zwiększenie procentowe przetwarzanych tworzyw sztucznych (czytaj: http://argusmaszyny.pl/recykling/recykling-aktualnosci/#Recykling-tworzyw-sztucznych-w-Europie)
Odwiecznym problemem związanym z recyklingiem i przetwarzaniem folii jest objętość materiału poddawanego tym procesom. O ile surowiec pierwotny, czyli folia będąca odpadem, może zostać sprasowana, o tyle folia poddana procesowi mycia i suszeniu zwiększa swoją objętość kilkukrotnie. Spłatkowany materiał po wysuszeniu to zaledwie kilkadziesiąt kilogramów w big bagu i kolejne metry kwadratowe powierzchni magazynowej. Transport tak lekkiego i nieściśliwego materiału, nawet ten wewnątrz firmy, jest wysoce nieopłacalny. W przypadku braku zintegrowanej linii do granulacji z linią do mycia, konieczność transportu materiału po myciu występuje kilkakrotnie w sposób oczywisty podrażając całkowity koszt produkcji (po myciu i suszeniu na magazyn, z magazynu do granulacji).
Firma Argus posiada w swojej ofercie urządzenie do suszenia i jednoczesnego zagęszczania umytej folii (squeezer), które pozwala całkowicie rozwiązać problem z objętością materiału po suszeniu. Wysuszony i zagęszczony produkt, w postaci pelletu, może być podawany bezpośrednio na wytłaczarkę, bez konieczności ponownego rozdrabniania. Urządzenie to montuje się na końcu linii do mycia w miejsce wirówki i suszarki rurowej. Dzięki zastosowaniu squeezera, oprócz zmniejszenia objętości folii dodatkowym plusem jest jej wilgotność na poziomie 2-3% – rzecz tak naprawdę nie do osiągnięcia przy suszeniu powietrzem.
Squeezer może również pracować samodzielnie (poza linią) lub w zestawie ze specjalnym młynem myjącym. Młyn myjący służy, oprócz mielenia folii, do jej mycia lub bardziej precyzyjnie mówiąc do jej płukania. Folia jaką możemy używać w tej konfiguracji urządzeń nie może być brudna, a co najwyżej zakurzona, lekko przybrudzona. Zastosowanie takiego zestawu pozwoli na otrzymanie dużo lepszej jakości produktu końcowego w postaci czystego granulatu.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą .

ARGUS MASZYNY                                                                                                                                         04-05-2018

W celu obejrzenia filmu z naszych odbiorów technicznych maszyn dla klientów, kliknij proszę poniższy link :

https://www.youtube.com/watch?v=wO0i8hXbjn0&t=3s

 

Pakiet GOZ przyjęty przez państwa członkowskie UE

Rada Unii Europejskiej 22.05.2018 r przyjęła pakiet Gospodarki Obiegu Zamkniętego, tym samym wyznaczając nowe cele dla recyklingu w Europie.
“Państwa członkowskie będą stopniowo zwiększać ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów komunalnych w następującym rytmie:

terminy:                                   do 2025               do 2030                 do 2035
Odpady komunalne                     55%                      60%                        65%

Państwa członkowskie ustanowią do 1 stycznia 2025 r. osobny system zbierania tekstyliów i odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Ponadto do 31 grudnia 2023 r. bioodpady mają być albo zbierane osobno, albo poddawane recyklingowi u źródła (np. kompostowane w domu). Osobna zbiórka obowiązuje już w stosunku do papieru i kartonu, szkła, metali i plastiku.

Legislacja przewiduje konkretne cele w recyklingu opakowań:

terminy:                                                         do 2025                                do 2030

Wszystkie opakowania                                   65%                                           70%
Plastik                                                               50%                                           55%
Drewno                                                             25%                                           30%
Metale żelazne                                                70%                                           80%
Aluminium                                                      50%                                           60%
Szkło                                                                 70%                                           75%
Papier i karton                                                75%                                           85%

Przepisy określają też cel w zakresie redukcji składowania oraz wymogi dla wszystkich systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Producenci wyrobów podlegających tym systemom będą odpowiadać za zarządzanie etapem odpadowym swoich produktów i będą zobowiązani do ponoszenia kosztów finansowych. Dla wszystkich opakowań zaczną też obowiązywać systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Państwa członkowskie powinny się postarać, by od 2030 r. żadne odpady nadające się do recyklingu lub innego rodzaju odzysku, zwłaszcza odpady komunalne, nie były przyjmowane do składowania.
Pakiet odpadowy ma sprzyjać powszechniejszemu recyklingowi i pomóc w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Będzie promować stosowanie opakowań nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania oraz lepsze gospodarowanie odpadami.
Rada przyjęła już nowe przepisy i wejdą one w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym”.

Źródło: http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/05/22/waste-management-and-recycling-council-adopts-new-rules/

 

ARGUS MASZYNY                                                                                                                               28.05.2018

LINIE DO RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH I PRODUKCJI WYROBÓW FOLIOWYCH ZOBACZ WIĘCEJ